....

Privacy Statement – www.wonderwoods.com

..

Privacyverklaring – www.wonderwoods.com

....

....

This Privacy Statement relates to the processing of personal data of visitors of the website www.wonderwoods.com of  Wonderwoods Development B.V. Wonderwoods Development B.V. is a member of G & S Vastgoed B.V. We, G & S Vastgoed B.V., respect the privacy of the visitors of our website and handle your personal data carefully. In doing so we comply with the applicable laws and regulations in the field of the privacy.

G & S Vastgoed B.V. is a member of Royal VolkerWessels N.V. It is possible that your personal data are processed by VolkerWessels or one of its operating companies (hereinafter: VolkerWessels).

In this Privacy Statement we inform you about the way in which we process your personal data. 

..

Deze Privacyverklaring heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers van de website www.wonderwoods.com van Wonderwoods Development B.V. Wonderwoods Development B.V. is onderdeel van G & S Vastgoed B.V.

Wij, G & S Vastgoed B.V., respecteren de privacy van de bezoekers van onze website en gaan zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. Daarbij houden wij ons aan de bestaande wet- en regelgeving op het gebied van de privacy.

G & S Vastgoed B.V. is een onderdeel van Koninklijke VolkerWessels N.V. Het kan voorkomen dat jouw persoonsgegevens worden verwerkt door VolkerWessels of één van haar werkmaatschappijen (hierna: VolkerWessels).

In deze Privacyverklaring informeren wij je over de wijze waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken. 

....

 

 

1

....

For what purposes are the data processed and which personal data are processed?

..

Met welk doel worden de gegevens verwerkt en welke persoonsgegevens worden verwerkt?

....

 
 

....

We may process personal data of the visitors of our website (hereinafter: visitors) for one or more of the following purposes:

 • to send newsletters;

 • to register for events;

 • to respond to questions and complaints;

 • to conduct a customer satisfaction survey;

 • to respond to service requests.

We process of all our visitors:

 • IP-address;
 • Cookies.

In addition you may opt for leaving personal data yourself, via our website, for one of the above-mentioned purposes. 

We only process personal data that you leave yourself: 

 • first name and surname;
 • e-mail address;
 • company name.

..

Wij kunnen persoonsgegevens van de bezoekers van onze website (hierna: bezoekers) voor één of meer van de onderstaande doelen:

 • versturen van nieuwsbrieven;
 • aanmelding voor events;
 • in behandeling nemen van vragen en klachten;
 • het doen van klanttevredenheidsonderzoek;
 • in behandeling nemen van serviceverzoeken.

Graag punten verwijderen die niet kloppen of aanvullen.

Wij verwerken van al onze bezoekers:

 • IP-adres;
 • Cookies.

Daarnaast heeft u de keuze om zelf persoonsgegevens achter te laten via onze website, voor één van de hierboven genoemde doelen. 

Wij verwerken alleen persoonsgegevens die u zelf bij ons achterlaat: 

 • voor- en achternaam;
 • e-mailadres;
 • bedrijfsnaam.

....

 

2

....

How are the personal data collected?

..

Hoe worden de persoonsgegevens verzameld?

....

 
 

....

The personal data of the visitors are obtained in the following ways:

 • Through the use of the website and the cookies placed thereon;
 • By the provision of personal data by the user himself/herself.

..

De persoonsgegevens van de bezoekers worden onder meer op onderstaande wijzen verkregen:

 • Via het gebruik van de website alsmede de daarop geplaatste cookies;
 • Door verstrekking van persoonsgegevens door de gebruiker zelf.

....

 

3

....

How are the personal data protected?

..

Hoe worden de persoonsgegevens beveiligd?

....

 
 

....

We take the protection of personal data of the visitors of our website seriously and have therefore implemented appropriate organizational and technical measures to prevent abuse, loss, unauthorized access, undesirable disclosure, unlawful change or other unlawful processing.
Employees of ours who have access to your personal data are bound to a confidentiality clause and only have access to the personal data in so far as this is necessary for performing their duties and/or supporting the website. 

..

Wij nemen de bescherming van de persoonsgegevens van de bezoekers van onze website serieus en nemen daarom passende organisatorische en technische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking, ongeoorloofde wijziging of een anderszins onrechtmatige verwerking tegen te gaan.
Onze medewerkers die toegang hebben jouw persoonsgegevens zijn gehouden aan een geheimhoudingsbeding en hebben uitsluitend toegang tot deze persoonsgegevens indien nodig voor de uitoefening van hun functie en/of het ondersteunen van de website. 

....

 

4

....

What rights do the visitors have and how can they exercise them?

..

Welke rechten hebben de bezoekers en hoe kunnen zij deze uitoefenen?

....

 
 

....

Pursuant to the General Data Protection Regulation, visitors have several rights with regard to their personal data to safeguard their privacy:

 • Right of inspection;
 • Right to improve/supplement;
 • Right to delete;
 • Right to limit the processing;
 • Right to portability;
 • Right to object to processing.

The request to exercise one or more of the above rights shall be made in writing to G & S Vastgoed, to be contacted at info@gensvastgoed.nl. To verify that the request originates from you, we ask you to send a copy of your proof of identity with your request. To protect your privacy, we ask you to blacken your pass photo and citizen service number (BSN) on this copy.

If we receive a request we will - depending on the nature of the request - first weigh up the interests involved and assess whether we can and may comply with the request. Based thereon we will send you an appropriate response. 

If you do not receive a response to your request in a timely manner or if your request is denied, you may object to the Privacy Taskforce of VolkerWessels. You may also at all times object to the Data Protection Authority or institute court proceedings.

..

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming hebben bezoekers verschillende rechten met betrekking tot hun persoonsgegevens om hun privacy te waarborgen:

 • Recht op inzage;
 • Recht op verbetering/aanvulling;
 • Recht op verwijdering;
 • Recht op het beperken van de verwerking;
 • Recht op overdraagbaarheid;
 • Recht op bezwaar tegen verwerking.

Het verzoek tot uitoefening van een of meer van de bovenstaande rechten kan schriftelijk worden ingediend bij G & S Vastgoed B.V., te bereiken via info@gensvastgoed.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Ter bescherming van uw privacy vragen wij u om in deze kopie uw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken.

Wanneer wij een verzoek ontvangen, zullen we afhankelijk van de aard van het verzoek eerst een belangenafweging maken en beoordelen of wij aan het verzoek kunnen en mogen voldoen. Daarna zullen we een passende reactie sturen. 

Indien u niet tijdig een antwoord op uw verzoek hebt ontvangen of indien het verzoek is afgewezen, kunt u bezwaar maken bij de Privacy Taskforce van VolkerWessels. Daarnaast heeft u ook altijd het recht om bezwaar te maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens of om een procedure te beginnen bij de rechtbank.

....

 

5

....

Provision of personal data to third parties

..

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

....

 
 

....

We may share the personal data of visitors with: 

 • Clients, partners or customers of VolkerWessels;
 • Companies within the VolkerWessels group;
 • Service providers that are engaged to provide services on behalf of VolkerWessels; 
 • Third parties, including but not limited to supervisory agencies, the tax and customs administration or other agencies, in order to comply with statutory obligations.

We conclude processing agreements with third parties that process personal data on our behalf in order to ensure an adequate level of protection and confidentiality of the personal data of our visitors. 

..

Wij kunnen de persoonsgegevens van bezoekers delen met: 

 

 • Opdrachtgevers, samenwerkingspartners of klanten van VolkerWessels;
 • Onderneming(en) binnen het VolkerWessels-concern;
 • Dienstverleners die worden ingeschakeld om in opdracht van VolkerWessels diensten te verlenen; 
 • Derden, waaronder maar niet beperkt tot toezichthouders, de belastingdienst of andere instanties om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Met derden die persoonsgegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor een adequaat niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens van onze bezoekers. 

....

 

6

....

Retention period

..

Bewaartermijn

....

 
 

....

We will keep the personal data of visitors no longer than is required for the purposes for which they have been obtained, unless we are under a statutory obligation to keep the data for a longer period. 

..

Wij bewaren persoonsgegevens van bezoekers niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor zij deze zijn verkregen, tenzij wij wettelijk verplicht zijn gegevens langer te bewaren. 

....

 

7

Cookies

 
 

....

Our website makes use of cookies. Use data may be used at a later moment to improve the performance of the website. Use data used for this purpose will be anonymized.

..

Onze website maakt wel gebruik van cookies. Mogelijk worden gebruiksgegevens op een later moment gebruikt om de prestaties van de website te verbeteren. De gebruiksgegevens die hiervoor worden gebruikt zijn geanonimiseerd.

....

 

8

....

Links to websites of third parties

..

Links naar websites van derden

....

 
 

....

Our website may contain references and/or hyperlinks to one or more websites of third parties. We are in no way liable for how these third parties comply with the privacy legislation. We recommend that you read the privacy statement on the websites of these third parties for information about the ways in which these third parties handle your personal data.

..

Onze website bevat mogelijk verwijzingen en/of hyperlinks naar één of meerdere websites van derden. Wij zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor de wijze waarop deze derden omgaan met de privacywetgeving. Wij raden de betrokkenen aan de privacyverklaring van de websites van deze derden te raadplegen om geïnformeerd te worden over de wijzen waarop deze derden met haar persoonsgegevens omgaan.

....

 

9

....

Changes

..

Wijzigingen

....

 
 

....

We reserve the right to change this privacy statement unilaterally. Changes will be published on our website; please read the text on our website regularly, so that you are aware of any changes. This privacy statement was updated on 22th may 2018.

..

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring eenzijdig aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd, raadpleeg onze website regelmatig zodat je op de hoogte bent van eventuele wijzigingen. Deze privacyverklaring is bijgewerkt op 1 mei 2018.

....

 

10

....

Contact / questions

..

Contact / vragen

....

 
 

....

If you have any questions about this Privacy Statement, please contact info@gensvastgoed.nl.

..

Indien u vragen hebt over deze Privacyverklaring neem dan contact op met info@gensvastgoed.nl.

....